องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี :www.sumsao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2558
Updated 2020, Oct 22

สภาพทั่วไป

 สภาพทั่วไป

           ความเป็นมา

                    ตำบลสุมเส้าเป็นตำบลหนึ่งที่อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอเพ็ญ ตำบลสุมเส้าได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นตำบลเมื่อปี  พ.ศ.2496 โดยมี ขุนสุมเส้า เรืองฤทธิ์ เป็นกำนันคนแรกของตำบลสุมเส้า และได้แบ่งแยกหมู่บ้านซึ่งอยู่ในเขตการปกครองของตำบลสุมเส้า โดยแยกไปจัดตั้งเป็นตำบลขึ้นใหม่ คือ ตำบลนาบัว ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของตำบลสุมเส้า  เมื่อปี พ.ศ.2509

           การจัดตั้ง 

                    องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 ตามประกาศลงวันที่ 29 มีนาคม 2539 โดยมีประธานคณะกรรมการบริหารส่วนตำบลคนแรก คือ นายสมบูรณ์ โพธิวาระ

                    ปัจจุบันประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 38 คน ที่มาจากการเลือกตั้ง จำนวนหมู่บ้านละ 2 คน เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2555 และมีรายนามคณะผู้บริหาร ดังนี้

1. นางทวินตรา  ทรงคาศรี         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า

                    2. นายบด        ชาวสุรินทร์       รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า

                    3. นายคำสูนย์   ไม่เศร้า           รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า

                    4. นายโสภา     ว่องไว             เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า

           ที่ตั้ง

                    สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านสุมเส้า ตำบลสุมเส้า 

อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเพ็ญ ระยะทางประมาณ 15  กิโลเมตร มีเนื้อที่รวม 105 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 65,625 ไร่

            อาณาเขต

ทิศเหนือ          ติดกับ  ตำบลเพ็ญ         อำเภอเพ็ญ      จังหวัดอุดรธานี

                    ทิศใต้             ติดกับ   ตำบลนาบัว       อำเภอเพ็ญ      จังหวัดอุดรธานี

                    ทิศตะวันออก     ติดกับ   ตำบลเตาไห      อำเภอเพ็ญ      จังหวัดอุดรธานี

                    ทิศตะวันตก      ติดกับ   ตำบลเชียงหวาง  อำเภอเพ็ญ      จังหวัดอุดรธานี

           ภูมิประเทศ

                    องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้ามีลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง โดยพื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายและดินปนหินลูกรัง พื้นที่ส่วนใหญ่ทำเกษตรกรรม

            จำนวนหมู่บ้านและประชากร

องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 19 หมู่บ้าน ดังนี้

                    หมู่ที่   1         บ้านสุมเส้า                 มีประชากรทั้งสิ้น    873  คน

                    หมู่ที่   2         บ้านหนองนาไฮ            มีประชากรทั้งสิ้น    985  คน

                    หมู่ที่   3         บ้านสงเปือย               มีประชากรทั้งสิ้น    333  คน

                    หมู่ที่   4         บ้านดงปอ                  มีประชากรทั้งสิ้น    633  คน

                    หมู่ที่   5         บ้านหนองบัวบาน         มีประชากรทั้งสิ้น    705  คน

                    หมู่ที่   6         บ้านดงยาง                 มีประชากรทั้งสิ้น   1,079 คน

                    หมู่ที่   7         บ้านหนองแสนตอ         มีประชากรทั้งสิ้น    752  คน

                    หมู่ที่   8         บ้านหนองผือน้อย         มีประชากรทั้งสิ้น    394  คน

                    หมู่ที่   9         บ้านโนนหนามแท่ง        มีประชากรทั้งสิ้น    368  คน

                    หมู่ที่   10        บ้านเจริญศรี               มีประชากรทั้งสิ้น    685  คน

                    หมู่ที่   11        บ้านโนนสะอาด           มีประชากรทั้งสิ้น   1,062 คน

                    หมู่ที่   12        บ้านสุมเส้า                 มีประชากรทั้งสิ้น    480  คน

                    หมู่ที่   13        บ้านโนนสร้างคำ           มีประชากรทั้งสิ้น    848  คน

                    หมู่ที่   14        บ้านแพงศรี                มีประชากรทั้งสิ้น    557  คน

                    หมู่ที่   15        บ้านห้วยวังโตน            มีประชากรทั้งสิ้น    567  คน

                    หมู่ที่   16        บ้านโนนทับช้าง           มีประชากรทั้งสิ้น    385  คน

                    หมู่ที่   17        บ้านบุญทันพัฒนา         มีประชากรทั้งสิ้น    187  คน

                    หมู่ที่   18        บ้านดงยาง                 มีประชากรทั้งสิ้น    764  คน

                    หมู่ที่   19        บ้านสุมเส้า                 มีประชากรทั้งสิ้น    617  คน

โดยมีหมู่ที่ 1, 10, 12 และ 19 อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้าเต็มพื้นที่ และมีหมู่ที่ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17 และ 18 อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า    ไม่เต็มพื้นที่ ตำบลสุมเส้ามีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 12,274 คน แยกเป็น ชาย 6,190 คน หญิง 6,084 คน ความหนาแน่นเฉลี่ย 117 คน/ตารางกิโลเมตร จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 3,334 ครัวเรือน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้

หมู่ที่   1         บ้านสุมเส้า                 มีจำนวน          320     หลังคาเรือน

                    หมู่ที่   2         บ้านหนองนาไฮ            มีจำนวน          267     หลังคาเรือน

                    หมู่ที่   3         บ้านสงเปือย               มีจำนวน          94      หลังคาเรือน

                    หมู่ที่   4         บ้านดงปอ                  มีจำนวน          176     หลังคาเรือน

                    หมู่ที่   5         บ้านหนองบัวบาน         มีจำนวน          181     หลังคาเรือน

                    หมู่ที่   6         บ้านดงยาง                 มีจำนวน          245     หลังคาเรือน

หมู่ที่   7         บ้านหนองแสนตอ         มีจำนวน          212     หลังคาเรือน

                    หมู่ที่   8         บ้านหนองผือน้อย         มีจำนวน          100     หลังคาเรือน

                    หมู่ที่   9         บ้านโนนหนามแท่ง        มีจำนวน          110     หลังคาเรือน

                    หมู่ที่   10        บ้านเจริญศรี               มีจำนวน          167     หลังคาเรือน

                    หมู่ที่   11        บ้านโนนสะอาด           มีจำนวน          265     หลังคาเรือน

                    หมู่ที่   12        บ้านสุมเส้า                 มีจำนวน          153     หลังคาเรือน

                    หมู่ที่   13        บ้านโนนสร้างคำ           มีจำนวน          215     หลังคาเรือน

                    หมู่ที่   14        บ้านแพงศรี                มีจำนวน          155     หลังคาเรือน

                    หมู่ที่   15        บ้านห้วยวังโตน            มีจำนวน          162     หลังคาเรือน

                    หมู่ที่   16        บ้านโนนทับช้าง           มีจำนวน          110     หลังคาเรือน

                    หมู่ที่   17        บ้านบุญทันพัฒนา         มีจำนวน          59      หลังคาเรือน

                    หมู่ที่   18        บ้านดงยาง                 มีจำนวน          168     หลังคาเรือน

                    หมู่ที่   19        บ้านสุมเส้า                 มีจำนวน          175     หลังคาเรือน

    ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

        การคมนาคม

                    -   ถนนลาดยาง 4 สาย

                    -   มีถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านแต่ไม่เต็มพื้นที่

                    -   มีถนนลูกรังภายในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน

        การประปา

                    องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า มีน้ำประปาใช้จำนวน 19 หมู่บ้าน

        การไฟฟ้า

                    ประชาชนในตำบลมีไฟฟ้าใช้ประมาณร้อยละ 99 ไม่มีไฟฟ้าใช้ประมาณร้อยละ 1

   ด้านเศรษฐกิจ

       การเกษตร

                    สภาพเศรษฐกิจของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม เช่น การทำนา ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ


      การอุตสาหกรรม

                    -   ปั๊มน้ำมัน                                  13      แห่ง

                    -   โรงสีขนาดเล็ก                            23      แห่ง

                    -   โรงงานผลิตอิฐบล็อก                      4        แห่ง

                    -   โรงงานผลิตหินคลุก                       1        แห่ง 

    ด้านสังคม

         การศึกษา

                    -   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                        9        แห่ง

                    -   โรงเรียนประถมศึกษา                    8        แห่ง

                    -   โรงเรียนมัธยมศึกษา                      1        แห่ง

                    -   โรงเรียนขยายโอกาส                     2        แห่ง

                    -   ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน       19      แห่ง


    สถาบันและองค์กรทางศาสนา

                    -   วัด                                         18      แห่ง

                    -   สำนักสงฆ์                                   3      แห่ง

   การสาธารณสุข

                    -   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล        2        แห่ง

                    -   สถานพยาบาลเอกชน (คลินิก)            1        แห่ง
                    -   อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ    100