องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี :www.sumsao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2558
Updated 2020, Oct 22

ติดต่อ - สอบถาม


  ชื่อ + นางทวินตรา  ทรงคาศรี
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 042-146577
  อีเมล์ + admin@sumsao.go.th
 

  ชื่อ +

  นายบุญญา   ไชยนาพันธ์

  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 042-146577
  อีเมล์ + admin@sumsao.go.th
 
 

  ชื่อ +

นางสาวจิรพร    พุทธาผา
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 042-146577
  อีเมล์ + admin@sumsao.go.th
 

  ชื่อ + นายประภาส  นาเสงี่ยม
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 042-146577
  อีเมล์ + admin@sumsao.go.th
 
 
  ชื่อ +  นายวีรยุทธ    แก้วคำ
  ตำแหน่ง +  หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์ +  042-146577
  อีเมล์ +  admin@sumsao.go.th