องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

 
 
กองช่าง

 
 
  นายประภาส นาเสงี่ยม
 
  ผู้อำนวยการกองช่าง  
   
 
ว่าง
ว่าง ว่าง
หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร ช่างไฟฟ้า ช่างสำรวจ
 
   
 นายพิเชษฐ์  ศรีสวัสดิ์ ว่าง นายชัชวาล    พระทัยบุตร
 ผู้ช่วยช่างสำรวจ เจ้าพนักงานธุรการ คนงานทั่วไป
 
 
 นายสุเมธ  สมบูรณ์
 น.ส.ศิริพร สมบูรณ์
 นายศิริวัฒน์  ทองชุ่ม
  ผู้ช่วยช่างโยธา ผู้ช่วย จนท.ธุรการ
คนงานทั่วไป
     
 
   
น.ส.ณัฐิยา  ใจบุญ
   
คนงานทั่วไป