องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี :www.sumsao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2558
Updated 2020, Oct 22

คณะผู้บริหาร
 
 นายรักศักดิ์  แก้วรอด
 ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า
   
 
  นางลักษณาวดี   สิงคลีประภา  
  รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า (0899441997)  
     
นางสาวจิรพร    พุทธาผา (0956721479)
นายประภาส  นาเสงี่ยม จ.ส.อ. ธนาธิป   ไทยภักดี (0895699359)
  ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าสำนักงานปลัด
   
 
 - ว่าง - นายวีรยุทธ    แก้วคำ (0816611086)   - ว่าง -
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข