องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี :www.sumsao.go.th
 
 
 


ออกทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สถานที่กักกันตัวบ้าน ศาลากลางบ้านโนนสะอาด ,กระท่อมทุ่งนา หมู่ ๑๑ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อและสร้างขวัญกำลังใจ


วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยการอำนวยการของ นางทวินตรา ทรงคาศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า นายเฉลิมชาติ ทรงคาศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า นายบุญญา ไชยนาพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า จ่าสิบเอกธนาธิป ไทยภักดี หัวหน้าสำนักปลัด/รักษาราชการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,ทีมชีพ-กู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า ออกทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สถานที่กักกันตัวบ้าน ศาลากลางบ้านโนนสะอาด ,กระท่อมทุ่งนา หมู่ ๑๑ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อและสร้างขวัญกำลังใจ ตามมติคณะกรรมการฯ
2021-07-27
2021-07-20
2021-07-16
2021-07-15
2021-07-14
2021-07-01
2021-05-14
2020-12-16
2020-12-04
2020-06-07