องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี :www.sumsao.go.th
 
 
 


ส่งผู้กักกันตัว ครบ ๑๔ วันและผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด- ๑๙ ไม่พบเชื้อ กลับบ้านสู้อ้อมกอดของครอบครัวและญาติๆอย่างอบอุ่น


วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. โดยการอำนวยการของ นางทวินตรา ทรงคาศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า นายเฉลิมชาติ ทรงคาศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า นายบุญญา ไชยนาพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า จ่าสิบเอกธนาธิป ไทยภักดี หัวหน้าสำนักปลัด/รักษาราชการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,นายภาณภูมิ เกษีสังข์ ผู้อำนวยการกองช่าง,นายวีรยุทธ แก้วคำ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม,นายบารมี พรมบุญ นักวิชาการกองการศึกษา,เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,ทีมชีพ-กู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า นายสมนึก แก้วแก่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุมเส้า,นายภัทรบดินทร์ ชินพา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองแสนตอ กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน ,อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ทำพิธี ส่งผู้กักกันตัว ครบ ๑๔ วันและผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด- ๑๙ ไม่พบเชื้อ กลับบ้านสู้อ้อมกอดของครอบครัวและญาติๆอย่างอบอุ่นณ ศูนย์กักกันตัวห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า จำนวน ๕ คน ตามมติคณะกรรมการฯ
2021-07-27
2021-07-20
2021-07-16
2021-07-15
2021-07-14
2021-07-01
2021-05-14
2020-12-16
2020-12-04
2020-06-07