องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

 
 
 


ศึกษาดูงานโคกหนองนาโมเดล การทำปุ๋ยหมัก กิ่งตอน


วันจันทร์ ที่๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ นายเฉลิมชาติ ทรงคาศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า มอบหมายให้ นายเข็มพร สมบูรณ์ รองนายก อบต.สุมเส้า เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเยาวชน เพื่อการจัดตั้งสภาเยาวชนตำบลสุมเส้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ศึกษาดูงานโคกหนองนาโมเดล การทำปุ๋ยหมัก กิ่งตอน) วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เพื่อให้เยาวชนได้จัดตั้งสภาเยาวชนตำบลสุมเส้า พร้อมทั้งให้องค์กรเยาวชนเป็นองค์กรที่มีศักยภาพ มีความรักความสามัคคีสามารถรวมกลุ่มในการดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐ และเพื่อขับเคลื่อนรณรงค์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ โคกหนองนาโมเดลให้เยาวชนเรียนรู้และรู้จักใช้ประโยชน์จากสมุนไพรและการทำปุ๋ยหมักใช้เองในครัวเรือนโดยให้เยาวชนเป็นตัวขับเคลื่อนฯ  ผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ เด็กและเยาวชนตำบลสุมเส้า จำนวน ๕๐ คน สถานที่จัดโครงการ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านหนองแสนตอ ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จ.อุดรธานี

2024-05-31
2024-03-12
2024-03-11
2024-02-01
2024-01-23
2024-01-09
2023-10-31
2023-09-18
2023-08-31
2023-08-16