องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕


วัถตุประสงค์ ๑.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก

๒.เพื่อให้ผู้สูงอายุ/ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความรู้ความสามารถในการดูแลสุขภาพช่องปาก
๓.เพื่อลดการสูญเสียฟันก่อนเวลาอันควรในกลุ่มผู้สูงอายุ
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐-๗๐ ปี จำนวน ๑๙ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๖ คน รวมทั้งสิ้น ๑๑๔ คน

2024-02-01
2024-01-23
2024-01-09
2023-10-31
2023-09-18
2023-08-31
2023-08-16
2023-07-13
2023-06-21
2023-06-20