องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี : www.sumsao.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาอาชีพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปรงบประมาณ 2566


โครงการพัฒนาอาชีพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปรงบประมาณ 2566

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่2 มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเฉลิมชาติ ทรงคาศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาอาชีพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (ลูกประคบสมุนไพร) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เพื่อให้ความรู้ในการฝึกอาชีพให้แก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้อย่างทั่วถึง และเพื่อให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้รับความรู้ในการประกอบอาชีพ เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ไม่เป็นภาระของสังคม กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ จํานวน ๕๐ คน สถานที่จัด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จ.อุดรธานี

2024-02-01
2024-01-23
2024-01-09
2023-10-31
2023-09-18
2023-08-31
2023-08-16
2023-07-13
2023-06-21
2023-06-20