วันที่
ชื่อเรื่อง
1  เม.ย. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า ของกองสวัสดิการสังคม (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ของสำนักปลัด จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
ซื้อคอมพิวเตอร์ชนิดแบบตั้งโต๊ะ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย) จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ของสำนักปลัด จำนวน ๕ เครื่อง (รายละเอียดตาเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (งานสาธารณสุข) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดแบบตั้งโต๊ะ ของกองการศึกษา จำนวน ๙ เครื่อง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ของกองสวัสดิการสังคม จำนวน ๑ เครื่อง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ของกองช่าง จำนวน ๑ เครื่อง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ของกองคลัง จำนวน ๑ เครื่อง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ของกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า จำนวน ๙ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง