วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้าง เสริมแอสฟัลด์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๑ (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างเสริมแอสฟัลด์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านสงเปือย หมู่ที่ ๓ (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้าง เสริมแอสฟัลด์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านบุญทันพัฒนา หมู่ที่ ๑๗ (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านโนนทับช้าง หมู่ที่ ๑๖ (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ในการประชุมสภา อบต.สุมเส้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
จ้างเหมาจัดทำป้าย ,จัดทำอาหาร ตามโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร อาหารปลอดภัย คนปลอดโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
วัสดุอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ขยับกายสบายชีวี ตามวิถีวันทำงาน
3  ก.ย. 2561
ซื้ออบรมสุขาภิบาลอาหาร อาหารปลอดภัย คนปลอดโรค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้ในงานของสำนักงานของ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว สำหรับใช้ใน อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง