วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายพบสุข-อ่างเก็บน้ำ-โนนทับช้าง หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลสุมเส้า โซน W หมู่ที่ ๒,๑๑, และ ๑๖ รวม ๓ หมู่บ้าน (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลสุมเส้า โซน S หมู่ที่ ๑,๑๐,๑๒, และ ๑๙ รวม ๔ หมู่บ้าน (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลสุมเส้า โซน N หมู่ที่ ๖,๗,๑๘,๑๓ และ ๑๕ รวม ๕ หมู่บ้าน (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลสุมเส้า โซน E หมู่ที่ ๓,๔,๕,๙ และ ๑๔ รวม ๕ หมู่บ้าน (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะหมู่บูชา ๙ ตัว) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา และกระดาษทำปกสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ( ตลับหมึก HP Q2612A ) ใช้ในอบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง