วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ค. 2563
ซื้อต้นไม้คละพันธุ์ ตามโครงการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
ซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ตามโครงการสนับสนุนเจลแอลกอฮอล์แก่ประชาชนเพื่อหลีกพ้นจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ ห้อง ในส่วนของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของกองช่าง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองคลัง จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินภายในบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
ซื้อต้นพันธุ์ผักและวัสดุอุปกรณ์ในการดูแลรักษา ตามโครงการปลูกผักสวนครัว (กิจกรรมสู้วิกฤติ COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ไซริงค์ เข็มฉีดยา ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านสุมเส้า หมู่ที่ ๑๙ สายคำหล่มวังเดือนห้า พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๑๐ ตารางเมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย (สังกะสีลอนใหญ่) หมู่ ๘ และ หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง