วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายางต่างๆ ) ของอบต.สุมเส้า จำนวน ๑๙ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ของ อบต.สุมเส้า เป็นเวลา ๑๒ เดือน พื้นที่ไม่จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และป้ายโครงการฯ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเปลี่ยนขยะเป็นเงินทองคุ้มครองชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำและปรับระดับพื้นที่ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า (ตามแบบที่ อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
จ้างขุดลอกลำห้วยทุ่งคำ ตอนล่าง บ้านดงปอ หมู่ที่ ๔ (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมระบบประปาห้วยวังโตน หมู่ที่ ๑๐ และ ๑๒ องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังตัดใหม่ บ้านสุมเส้า หมู่ที่ ๑๒ สายหนองเหล่า-คำน้อย กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๘๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
จ้างเหมาตามโครงการรณรงค์ปลูกฝังวินัยจราจรเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง