วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๑ ภายในหมู่บ้าน ยาว ๑๕๗ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ใช้ในกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ใช้ในงานของกองคลัง อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย แบบอินพราเรด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาลอกคลอง เพื่อกำจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ำ ที่มีจำนวนหนาแน่นจากห้วยนาแค และห้วยคำแบ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
ซื้อทรายอะเบท ชนิดที่มีฟอส ตามโครงการรณรงค์ตำบลสุมเส้าปลอดลูกน้ำยุงลาย ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน ตามโครงการรณรงค์พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดงยาง หมู่ที่ ๑๘ สายดงยาง-คำบึก ยาว ๑,๖๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ ๘ สายหนองภู่-นาใต้ ยาว ๑,๕๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสุมเส้า หมู่ที่ ๑๙ สายห้วยเตย-หนองยาง ยาว ๑,๑๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง