วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ม.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฯ และจัดทำชุดสังฆภัณฑ์ ตามโครงการ เข้าวัดทุกวันพระใหญ่ ( ขึ้น ๑๕ ค่ำ แรม ๑๕ ค่ำ ) ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) จำนวน ๒๓ รายการ (ตามรายระเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้ในงานของกองการศึกษา จำนวน ๗๒ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๕ รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้ในสำนักปลัด อบต.สุมเส้า (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
จ้างขุดลอกลำห้วยบ้าน ตอนล่าง บ้านสงเปือย หมู่ที่ ๓ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ -๔๖๖๑ อุดรธานี จำนวน ๖ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาพาหนะเดินทาง(รถทัวร์) ไป-กลับ อุดรธานี - อุบลราชธานี ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเปลี่ยนขยะเป็นเงินทองคุ้มครองชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนสายลำห้วยนาแค บ้านสุมเส้า หมู่ที่ ๑๒ พร้อมปรับแต่งตลอดสาย ยาว ๑๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม ตามโครงการตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเปลี่ยนขยะเป็นเงินทองคุ้มครองชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง