วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ส.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหากลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม รับรองการจัดประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า จำนวน ๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก ชนิดบานเลื่อนกระจก จัดเก็บ ๒ ชั้น ขนาด ๕ ฟุต จำนวน ๒ หลัง ของกองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องพ่นหมอกควัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมยานพานหนะรถยนต์ ๔ ประตู หมายเลขทะเบียน กฉ ๔๖๖๑ อด ของ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อนำมาใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา เพื่อนำมาใช้ในระบบประปาหมู่บ้านในความรับผิดชอบของ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว ใช้ในกิจการงานของ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เลนส์กล้อง ขนาด ๕๐ mm ขนาดรูรับแสง ๑.๘) ของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว เช่น ถุงขยะสีดำ ใช้ในกิจการงานของ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง