วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลในโครงการตั้งจุดบริการประชาชน เพื่อป้องกันและละอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนสร้างคำ หมู่ที่ ๑๓ สายโนนสร้างคำ-บ้านห้วยวังโตน ยาว ๑,๑๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านห้วยวังโตน หมู่ที่ ๑๕ สายภายในหมู่บ้าน ยาว ๑,๔๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว ใช้ในสำนักงาน อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมบ่อเกรอะห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพงศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ของ อบต.สุมเส้า เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน พื้นที่ไม่จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ HP Laserjet ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา เช่น สารส้ม,คลอลีน ท่อ ฯลฯ) เพื่อนำมาใช้ใบระบบน้ำประปาหมู่บ้านในความรับผิดชอบของ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่าง และป้ายโครงการฯ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเปลี่ยนขยะเป็นเงินทองคุ้มครองชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรมและ ของสมนาคุณ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภายในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเปลี่ยนขยะเป็นเงินทองคุ้มครองชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง