วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำวุฒิบัตรและป้ายโครงการฯ ตามโครงการจัดนิทรรศการแสดงสื่อการเรียนการสอนและผลงานเด็กปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ ๕ สายหนองบัวบาน-โนนสวาง ถนนกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๑ สายข้างวัดพระธาตุศิลา พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๑ สายโนนสะอาด-นาส่อน พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
จ้างเปลี่ยนยางนอกรถยนต์รถเก็บขยะอเนกประสงค์ ทะเบียน ๘๓-๔๒๕๑ อุดรธานี องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า ขนาด ๗.๐๐-๑๖ จำนวน ๖ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
ซื้อยา Pendistrep และยาสีม่วง ตามโครงการจัดตั้งศูนย์กระจายวัคซีนและรับแจ้งการเกิดโรคระบาดสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตามโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
ซื้อเข็มพลาสติก,ไซริง,ปูนขาว,ยาฆ่าเชื้อโรค,ถุงมือยาง,ยา Pendistrep L.A ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เดือน ตุลาคม ๖๒ ถึง กุมภาพันธ์ ๖๓ ของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ในเขตอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง