วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2563
จ้างขุดลอกห้วยบ้าน บ้านสงเปือย หมู่ที่ ๓ ยาว ๕๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างขุดลอกห้วยบ้านดงขวาง บ้านดงยาง หมู่ที่ ๖ ปากห้วยกว้าง ๑๒ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างขุดลอกลำห้วยวังเดือนห้า บ้านบุญทันพัฒนา หมู่ที่ ๑๗ ยาว ๖๕๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านสุมเส้า หมู่ที่ ๑๒ ภายในหมู่บ้าน ๒ ช่วง รวมระยะทาง ๔๐๗ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
ซื้อจัดวัสดุคอมพิวเตอร์ ใช้ในสำนักปลัด เช่น น้ำหมึก เม้าส์ คีย์บอร์ด ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านสุมเส้า หมู่ที่ ๑ ภายในหมู่บ้าน ยาว ๑๔๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหนองแสนตอ หมู่ที่ ๗ ภายในหมู่บ้าน ยาว ๑๖๖ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า เพื่อประกอบรายงานการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (น้ำหมึกเติม Epson และ Toner HP CE285A) ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทำความสะอาด,สบู่เหลวล้างมือ และหน้ากากอนามัย ตามโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสะอาดสดใสปลอดภัยจากโรคมือเท้าปาก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง