วันที่
ชื่อเรื่อง
31  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำวุฒิบัตรพร้อมกรอบรูป และป้ายโครงการฯ ตามโครงการจัดนิทรรศการแสดงสื่อการเรียนการสอนผลงานเด็กปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๔ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ป้ายโครงการฯ เช่าอุปกรณ์อบรม ตามโครงการอบรมการทำอาหารให้กับกลุ่มอาชีพ ประจำปี ๒๕๖๔ (ปอเปี๊ยะทอด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุในการอบรม เช่น สมุด ปากกา แผ่นปอเปี๊ยะ หมูบด ฯลฯ ตามโครงการอบรมการทำอาหารให้กับกลุ่มอาชีพ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ป้ายโครงการฯ เช่าอุปกรณ์ ตามโครงการอบรมทำขนมไทย กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการฝึกอบรม ตามโครงการอบรมทำขนมไทยกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาพาหนะเดินทาง(รถทัวร์) ไป-กลับ อุดรธานี - กาญจนบุรี-สุพรรณบุรี ตามโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้าและการเรียนรู้การทำเกษตรหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฯ อาหารกลางวัน อาหารว่าง อาหารเย็น ตามโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้าและการเรียนรู้การทำเกษตรหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์และของสมนาคุณ ตามโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้าและการเรียนรู้การทำเกษตรหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านดงปอ หมู่ที่ ๔ สายดงปอ-ท่ากกค้อ ยาว ๑,๐๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๑ สายพบสุข-บ๋าขาม ยาว ๒,๖๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง