วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เดือน มี.ค ถึง เม.ย 63 ของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านสงเปือย หมู่ที่ ๓ สายสงเปือย-ดงปอ (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านดงปอ หมู่ที่ ๔ สายดงปอ-รอยพระบาท (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.๒๗ ลำห้วยหินนลาย บ้านห้วยวังโตน หมู่ ๑๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.๒๗ ลำห้วยวังโตน ตอนบนบ้านห้วยวังโตน หมู่ ๑๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  พ.ค. 2563
จ้างเหมาดำเนินประกอบติดตั้ง ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพงศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ซื้อสเปรย์แอลกอฮอล์ ตามโครงการสนับสนุนสเปรย์แอลกอฮอล์แก่ประชาชนเพื่อป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า จำนวน ๓ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
ซื้อต้นไม้คละพันธุ์ ตามโครงการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง