วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสุมเส้า หมู่ที่ ๑๙ สายห้วยเตย-หนองยาง ยาว ๑,๑๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดงยาง หมู่ที่ ๖ สายดงยาง-วังบักเฒ่า ๑,๖๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าหมู่บ้าน บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ ๕ (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสุมเส้า หมู่ที่ ๑ สายวังเดือนห้า-วัดโพธิ์พันธ์ ยาว ๒,๐๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ ๙ สายโนนหนามแท่ง-แพงศรี ยาว ๒,๐๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฯ ป้ายถือรณรงค์ และแผ่นพับ ตามโครงการรณรงค์ตำบลสุมเส้าปลอดลูกน้ำยุงลาย ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2563
ซื้อทรายอะเบท ตามโครงการรณรงค์ตำบลสุมเส้าปลอดลูกน้ำยุงลาย ปลอดภัยจากโรคไข่เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2563
ซื้อเชื้อราไตรโดเดอร์มา และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ตามโครงการฝึกอบรมการผลิตและจำหน่ายเชื้อราไตรโดเดอร์มา ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2563
ซื้อหัวเชื้อน้ำหมัก EM กากน้ำตาล ถังบรรจุ และวัสดุอุกรณ์ฝึกอบรม ตามโครงการส่งเสริมการใช้น้ำหมัก EM เพื่อส่งเสริมการทำเกษตรเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
ซื้อเทปวัดระยะแสตนเลส เพื่อใช้ในการออกสำรวจพื้นที่ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง