วันที่
ชื่อเรื่อง
3  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (แท่นชารฺ์ต,ม้วนสายไฟ,ถ่านชาร์ต ) เพื่อใช้ในงานของสำนักปลัด ของ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า) ของกองคลัง อบต.สุมเส้า จำนวน ๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์) ของกองคลัง อบต.สุมเส้า จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All In one ) ของกองคลัง อบต.สุมเส้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๑ ภายในหมู่บ้าน (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหนองนาไฮ หมู่ที่ ๒ ภายในหมู่บ้าน ยาว ๑๑๕ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถเก็บขยะอเนกประสงค์ ทะเบียน ๘๓ ๔๒๔๑ อด (เปลี่ยนหวีคลัทซ์,แผ่นคลัทซ์ฯ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2564
ซื้อทรายอะเบท ชนิดที่มีฟอส ตามโครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ด้วยทรายอะเบท สร้างเขตพื้นที่ปลอดโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2564
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน ตามโครงการรณรงค์พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ปลอดภัยจากไข้เลือดออก ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
ซื้อทรายอะเบท ชนิดที่มีฟอส ตามโครงการรณรงค์ตำบลสุมเส้าร่วมใจกำจัดยุงลายด้วยทรายอะเบท สร้างเขตพื้นที่ปลอดโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง