วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ค. 2564
ซื้อต้นไม้ ต้นชมพูพันทิพย์ ต้นแคนา ต้นทองกวาว ต้นราชพฤกษ์ ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม ราชาภิเษกภายใต้ชื่อ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
ซื้อยาพ่นยุง ปูนขาวฆ่าเชื้อ น้ำยาฆ่าเชื้อ ตามโครงการจัดตั้งศูนย์กระจยวัคซีนและรับแจ้งการเกิดโรคระบาดสัตว์ งบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
ซื้อบรรจุเติมน้ำยาผงเคมีดับเพลิง เป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า จำนวน ๑๘ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑) ของสำนักปลัด (งานกองทุนขยะและสภาฯ) อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านสุมเส้า หมู่ที่ ๑ ภายในหมู่บ้าน ยาว ๑๓๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
ซื้อหน้ากากอนามัย ตามโครงการตำบลสุมเส้าร่วมมือร่วมใจ สวมหน้ากากอนามัยป้องกันภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ และอุปกรณ์ตวงปริมาตร ตามโครงการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านห้วยวังโตน หมู่ที่ ๑๕ ภายในหมู่บ้าน ยาว ๙๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ ๕ ภายในหมู่บ้าน ยาว ๒๖๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่าง และป้ายโครงการ ตามโครงการอบรมการขยายน้ำหมัก EM เพื่ออบรมให้กับเกษตร ในการส่งเสริมการทำเกษตรเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของ อบต.สุมเส้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง