วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ งานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในหน่วยงานและไว้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน ใช้ในกองคลัง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่าพร้อมเครื่องดื่ม และป้ายโครงการฯ ตามโครงการคลองสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวาและวัชพืชน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ (ห้วยนาแคและห้วยคำแบ้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๘ ศูนย์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เช่น ตาข่าย ตระกร้า ฯลฯ ตามโครงการคลองสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวาและวัชพืชน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ (ห้วยนาแคและห้วยคำแบ้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2564
จ้างงานวางท่อระบายน้ำและบ่อพักสำเร็จรูปพร้อมฝาปิดเหล็กตะแกรง บ้านหนองแสนตอ หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑๗๐ ท่อน (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฯ อาหารกลางวัน อาหารว่างและน้ำดื่ม ตามโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ รวมพลังพลเมืองตำบลสุมเส้าตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด ๑๙ กิจกรรมเคาะประตูบ้านสร้างการรับรู้และเชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างทางวิ่งออกกำลังกาย คสล.บนคันดินหนองเม็ก บ้านดงยาง หมู่ที่ ๑๘ ยาว ๕๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฯ ป้ายถือ คู่มือ ตามโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เคาะประตูบ้านสร้างการรับรู้เชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
ซื้อชุดดับเพลิงให้กับทีมกู้ชีพ กู้ภัย ขององค์การบริหารส่งนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง