วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2563
ซื้อชุดยาแปรงสีฟัน และวัสดุเครื่องเขียนสำหรับฝึกอบรม ตามโครงการอบรมให้ความรู้การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้าย จัดทำอาหาร ตามโครงการอบรมให้ความรู้การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านดงยาง หมู่ที่ ๖ ภายในหมู่บ้าน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือน สิงหาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๓ ของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ในเขตอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชุมพัฒนาราม รุ่น LG ขนาด ๒๔,๐๐๐ BTU จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ใช้ในกิจการงานและปฏิบัติหน้าที่ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยและใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
จ้างเหมาแก้ไขปัญหาปริมาณขยะล้นขอบบ่อขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงเปลี่ยนไดชาร์จใหม่ รถบรรทุกขยะ ของอบต.สุมเส้า จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหากลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม รับรองการจัดประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า จำนวน ๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง