วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มี.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์ส่วนกลาง ๔ประตู ทะเบียน กย ๔๔๗๔ อด รหัส ๐๐๑ ๕๗ ๐๐๐๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
ซื้อถังขยะยางรถยนต์ มีฝาปิด มีขาตั้ง พร้อมสกรีน ตามโครงการจัดซื้อถังขยะยางรถยนต์เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมูที่ ๑ และ หมู่ที่ ๑๙ เพื่อทดแทนที่ถูกลักขโมย ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฯ อาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในวันที่ ๑๙ ถึง ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2567
ซื้อชุดอุปกรณ์ และวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมและการสาธิตฝึกปฏิบัติ ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์ ๔ ประตู กฉ ๔๖๖๑ อด รหัส ๐๐๑ ๔๘ ๐๐๐๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2567
ซื้อเข็มพลาสติก ไซริงค์ ยาลดไข้ ยาฆ่าเชื้อโรค ฯลฯ ตามโครงการป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โค กระบือ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2567
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ปูนขาวฆ่าเชื้อโรค ตามโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนก ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และป้ายโครงการฯ ตามโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2567
จ้างขุดลอกลำห้วยทับถ่าน ตอนที่ ๒ บ้านบุญทันพัฒนา หมู่ที่ ๑๗ กว้าง ๑๕ เมตร ลึก ๓ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง