วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรมและ ของสมนาคุณ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภายในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเปลี่ยนขยะเป็นเงินทองคุ้มครองชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างเหมาพาหนะเดินทาง(รถทัวร์) ไป-กลับ อุดรธานี - เลย ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเปลี่ยนขยะเป็นเงินทองคุ้มครองชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารและป้าย ตามโครงการน้ำหมักชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำโครงการน้ำหมักชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น น้ำหมึกเติม Epson เม้าส์ อะแดปเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2563
ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และคนพิการ ตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยยากไร้ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาศ ประจำงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera TASKalfa 3511i ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างขุดลอกลำห้วยทับถ่านตอนบน(ห้วยแสง) บ้านแพงศรี หมู่ที่ ๑๔ ยาว ๕๕๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างขุดลอกห้วยบ้าน บ้านสงเปือย หมู่ที่ ๓ ยาว ๕๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง