วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวชุมชนและเสียงตามสาย บ้านโนนทับช้าง หมู่ที่ ๑๖ (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฯ อาหารกลางวัน พร้อมน้ำดื่มเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์การฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
ซื้อจัดวัสดุสำนักงาน ใช้ในกองช่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ใช้ในกองคลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ใช้ในสำนักปลัด ชององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้ในสำนักปลัด ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซม ล้างทำความสะอาดและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ ในอาคารสำนักงานของ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านสงเปือย หมู่ที่ ๓ กว้าง ๖.๕๐ ม. ยาว ๗.๘๐ ม. (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ก.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านแพงศรี หมู่ที่ ๑๔ กว้าง ๖.๕๐ ม. ยาว ๗.๘๐ ม. (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)