วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ธงชาติ ธงพระปรมาภิไธย ส.ก. และอุกปกรณ์ปลูกต้นไม้ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ในสมเด็จพระบาทสมเด็จพระบรมกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2564
ซื้อหน้ากากอนามัย ตามโครงการตำบลสุมเส้าร่วมมือร่วมใจ สวมหน้ากากอนามัยป้องกันภัยจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)ระลอกใหม่ (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว เพื่อใช้ในศูนย์ปฏิบัติการสถานที่กักตัว Local Quavantine ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิค ๑๙ จำนวน ๒๒ จังหวัด ของ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
จ้างเหมาถ่ายเอกสารเข้าเล่มเอกสาร เพื่อใช้ประกอบการคัดเลือกและโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลังสูตร แนวทางจัดทำ TOR ตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมฯ (ว.๘๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนองผือ บ้านหนองผือน้อยหมู่ที่ ๘ (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้า กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้ในกองสาธารณสุข ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านไในเขตรับผิดชอบ ของ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สารส้มและคลอลีน) เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาสำหรับเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร เป็นตู้ใส่แฟ้ม ๔๐ ช่อง และตู้เก็บเอกสารแบบบานทึบ แบบ ๒ บาน ใช้ในสำนักปลัด ของ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานประปาหมู่บ้าน สารส้ม และ คลอลีน) เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง