วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.พ. 2564
ซื้อถังขยะยางรถยนต์ ความจุ ๘๐ ลิตร ตามโครงการจัดซื้อถังขยะเพื่อบูรณาการ การกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาด ตามโครงการถนนสวย เมืองสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม Udon Go Clean ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาจัดทำผ้าคลุมโต๊ะ และผ้าม่าน สำหรับห้องประชุมสภาฯ และห้องคณะผู้บริหาร ของอบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฯ จัดทำสติ๊กเกอร์ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( Covid ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิร่างการ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสุมเส้า หมู่ที่ ๑ สายเลียบห้วยคำแบ้ ยาว ๑,๕๓๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองนาไฮ หมู่ที่ ๒ สายเลียบห้วยวังไห่ ทั้ง ๒ ยาว ๓,๔๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านสุมเส้า หมู่ที่ ๑ สายสุมเส้า-บะยาว ยาว ๒,๐๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลปีใหม่ ของ อบต.สุมเส้า จำนวน ๕ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์ ๔ ประตู กฉ-๔๖๖๑ อด ของ อบต.สุมเส้า (เปลี่ยนยางแท่นเครื่อง,เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ฯลฯ) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง