วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านสุมเส้า หมู่ที่ ๑๙ (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งภายในอาคารสำนักงานและสำนักงานกู้ชีพกู้ภัย ของ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สามารถใช้ได้กับกระดาษ A3 ของกองช่าง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ใช้ในกองช่าง ของ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้นั่งสำนักงาน บุนวม มีท้าวแขน และล้อเลื่อน ใช้ในสำนักปลัด ของ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2564
ซื้อเตียงแคร์ไม้ไผ่ ชุดเครื่องนอน ถุงยังชีพ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) หรือ ศูนย์พักคอยสำหรับผู้ติดเชื้อ Covid-19 ที่ต้องแยกกัก รักษา ระหว่างรอเตียง ของ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา ในการจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) หรือ ศูนย์พักคอยสำหรับผู้ติดเชื้อ Covid-๑๙ ของ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ป้ายกิจกรรมปลูกต้นไม้ และน้ำดื่ม น้ำแข็ง ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ในสมเด็จพระบาทสมเด็จพระบรมกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2564
ซื้อต้นทองอุไร ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ในสมเด็จพระบาทสมเด็จพระบรมกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (น้ำหมึกเติม Epson, แผ่นรองเม้าส์ ,Laser pointer logitech , SD card ,Flash drive) ของกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง