วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มี.ค. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านสงเปือย หมู่ที่ ๓ สายสงเปือย-ห้วยหลวง ยาว ๒,๙๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึกสำหรับเครื่องปริ้น Brother และ HP) ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว ใช้ในกิจการงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (น้ำหมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ EPSON) ของกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (น้ำหมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ EPSON ) ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้ในกองคลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า จำนวน ๒๕ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (น้ำหมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ EPSON ) ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ใน สำนักปลัด (งานสำนักปลัด,งานกองทุนขยะ,งานป้องกันฯ) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านดงยาง หมู่ที่ ๑๘ สายคำบึก-วัดป่านาล้อม ยาว ๒,๕๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง