วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมยานพานหนะรถยนต์ ๔ ประตู หมายเลขทะเบียน กฉ ๔๖๖๑ อด ของ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อนำมาใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา เพื่อนำมาใช้ในระบบประปาหมู่บ้านในความรับผิดชอบของ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว ใช้ในกิจการงานของ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เลนส์กล้อง ขนาด ๕๐ mm ขนาดรูรับแสง ๑.๘) ของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว เช่น ถุงขยะสีดำ ใช้ในกิจการงานของ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจกและตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ ๒ บาน ใช้สำหรับเก็บเอกสารของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สมุดลงนาม ผ้าต่วนสีฟ้าและธง ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในสมเด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๒ สิงหาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๑ ภายในหมู่บ้าน ยาว ๑๕๗ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง