วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร เป็นตู้ใส่แฟ้ม ๔๐ ช่อง และตู้เก็บเอกสารแบบบานทึบ แบบ ๒ บาน ใช้ในสำนักปลัด ของ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานประปาหมู่บ้าน สารส้ม และ คลอลีน) เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้ในกองการศึกษาฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
ซื้อต้นร่วงผึ้ง ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
ซื้อธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร ธงชาติ และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำพระบรมฉายาลักษณ์และป้ายเชิญชวนปลูกต้นไม้ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัรฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารเป็นตู้ใส่แฟ้ม ๔๐ ช่อง และ ตู้เก็บเอกสารแบบทึบ ใช้ในกองคลัง ของ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
ซื้อตู้เก็บเอกสารเป็นตู้ใส่แฟ้ม ๔๐ ช่อง และตู้เอกสารแบบบานเลื่อนกระจก ชนิดบานเลื่อนกระจก ใช้ในกองการศึึกษาฯ ของ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัรฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารแบบานเลื่อนกระจก ชนิดจัดเก็บ ๒ ชั้น จำนวน ๒ หลัง ของกองสาธารณสุขฯ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑฺคอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เอกสารแบบฉีดหมึก และเครื่องสำรองไฟฟ้า ) ของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง