วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มี.ค. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๑ สายพบสุข-บ๋าขาม ยาว ๒,๖๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฯ อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม คู่มือ และใบประกาศ ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลสุมเส้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
ซื้ออุกรณ์เครื่องเขียน และวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลสุมเส้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถบรรทุก ๖ ล้อ ทะเบียน ๔๐ ๐๒๓๒ อด ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้ในกองสวัสดิการสังคม ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และป้ายโครงการฯ ตามโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถเก็บขยะอเนกประสงค์ ทะเบียน ๘๓ ๔๒๕๑ อด (เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และลูกยางหูแหนบหน้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ HP Laserjat) กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถกู้ชีพ กู้ภัย ของ อบต.สุมเส้า (เปลี่ยนปั๊มน้ำ,เปลี่ยนสายพานฯ) ทะเบียน นข ๓๖๓๕ อด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง