วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2564
ซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) พร้อมอุปกรณ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีคัดเลือก
28  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบมาตรฐาน มข.2527 ห้วยหินเลน บ้านดงยาง หมู่ที่ ๖ (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
ซื้อสเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด ๑๐๐ ml ตามโครงการสนับสนุนสเปรย์แอลกอฮอล์ป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในกลุ่มผู้พิการตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน บ้านโนนหนามแท่ง บ้านดงปอ และบ้านโนนสะอาด และในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า เพื่อประกอบรายงานประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
ซื้อถุงยังชีพ (เครื่องอุปโภค บริโภค) เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้กักกันที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ โควิค ๑๙ ตามประกาศจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
ซื้อสเปรย์แอลกอฮอล์ ตามโครงการสนับสนุนสเปรย์แอลกอฮอล์แก่ประชาชนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (น้ำหมึก,ตลับหมึก) ของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
ซื้อสารส้มแบบใส และคลอลีน เพื่อใช้บำบัดน้ำใช้อุปโภคภายในตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ใช้สัญจรไปมา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง