วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่ ที่มาให้บริการฉีดวัคซีนและอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม สำหรับประชาชนผู้มารับบริการวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่หอประชุม อบต.สุมเส้า วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่ที่มาฉีดวัคซีนและประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในเขตพื้นที่ รพ.สต.สุมเส้า ของ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่ที่มาฉีดวัคซีน และอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม สำหรับประชาชนมารับการฉีดวัคซีน พื้นที่รับผิดของ รพสต.หนองแสนตอ ของ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า และนายกฯ ของ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายฯ ของ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ของ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน ใช้สำหรับการปฎิบัติงานของศูนย์อำนวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกฯ ของ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2564
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ สำหรับพิมพ์รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า และนายกองค์การ่บริหารส่วนตำบลสุมเส้า ของ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายประจำหน่วยเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกฯ ของ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหาร(ข้างกล่อง) สำหรับเจ้าหน้าที่ ที่มาฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาส ๒๐๑๙ ที่ หอประชุมอำเภอเพ็ญ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง