วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชุมพัฒนาราม ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ภายในอาคารสำนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2567
ซื้อครภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว เพื่อใช้ในกองการศึกษาฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) เพื่อใช้ในกองการศึกษาฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม แผ่นพับ และป้ายโคครงการตามโครงการฝึกอบรมการผลิตและการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
ซื้อไข่ไ่เบอร์ ๐ น้ำปลา และวัสดุอุปรณ์ ในการจัดโครงการฝึกอบรมการผลิตและการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และป้ายโครงการฯ ตามโครงการส่งเสริมการใช้น้ำหมัก EM เพื่อส่งเสริมการทำเกษตรเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2567
ซื้อหัวเชื้อน้ำหมัก EM และวัสดุอถปกรณ์ ในการจัดโครงการส่งเสริมการใช้น้ำหมัก EM เพื่อส่งเสริมการทำเกษตรเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง