วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว ใช้ในกิจการงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (น้ำหมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ EPSON) ของกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (น้ำหมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ EPSON ) ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้ในกองคลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า จำนวน ๒๕ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (น้ำหมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ EPSON ) ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ใน สำนักปลัด (งานสำนักปลัด,งานกองทุนขยะ,งานป้องกันฯ) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านดงยาง หมู่ที่ ๑๘ สายคำบึก-วัดป่านาล้อม ยาว ๒,๕๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านดงยาง หมู่ที่ ๑๘ สายดงยาง-รอยพระบาท ยาว ๔,๐๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ ๘ สายหนองอีกิ้น-ห้วยโจด ยาว ๑,๕๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง