วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.พ. 2565
จ้างเหมาพาหนะเดินทาง (ไป กลับ)รถทัวร์ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเปลี่ยนขยะเป็นเงินทองคุ้มครองชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (จังหวัดเชียงใหม่) วันที่ ๙ ถึง ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ต่างๆ และของสมนาคุณ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเปลี่ยนขยะเป็นเงินทองคุ้มครองชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (จังหวัดเชียงใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักงาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2565
ซื้อถุงเครื่องอุปโภค บริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่ที่มาฉีดวัคซีนและประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ฉีดวัคซีน เชิงรุก ๔ สูตร และฉีดกระตุ้นเข็มที่ ๓ ) ในเขตพื้นที่ รพ.สต.สุมเส้า วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ A๔ ใช้ในสำนักปลัด ของ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่ที่มาฉีดวัคซีนและประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉีดวัคซีน สูตรไขว้ ๔ สูตร และฉีดกระตุ้นเข็มที่ ๓ ) ในเขตพื้นที่ รพ.สต.หนองแสนตอ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2565
ซื้อสเปรย์แอลกอฮอล์ ตามโครงการจัดซื้อสเปรย์แอลกอฮอล์ ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่ที่มาฉีดวัคซีนและประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ฉีดวัคซีน สูตรไขว้ ๔ สูตร และฉีดกระตุ้นเข็มที่ ๓ ) ในเขตพื้นที่ รพ.สต.สุมเส้า วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษี ประจำปี ๒๕๖๕ ของอบต.สุมเส้า จำนวน ๒๕ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง