วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มิ.ย. 2564
ซื้อยา เวชภัณฑ์ยากำจัดแมลงพาหนะนำโรค ตามโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรกรณีการระบาดของโรคลัมปี สกิน Lumpy skin DiseaseLSD โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฯ จัดทำเอกสารแผ่นพับใบความรู้ ตามโครงการรณรงค์พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ปลอดภัยจากไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
ซื้อสเปรย์ฉีดยุง และวัสดุอุกรณ์ ตามโครงการรณรงค์พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ปลอดภัยจากไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2564
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ สบู่เหลวล้างมือ หน้ากากอนามัย ตามโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสะอาดสดใส ปลอดภัยจากโรคมือ เท้า ปาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฯ แผ่นพับใบความรู้ อาหารกลางวัน อาหารว่าง ตามโครงการอบรมให้ความรู้การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2564
ซื้อชุดยาสีฟัน แปรงสีฟัน และวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน ตามโครงการอบรมให้ความรู้การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะเหล็กพร้อมกระจก) โต๊ะทำงานสำหรับผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ในการจัดประชุมการตรวจสอบการเงิน การคลัง การบัญชีและพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ หอประชุมของ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเจริญศรี หมู่ที่ ๑๐ และ ๑๒ (เปลี่ยนเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ประตูน้ำ ฯลฯ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2564
จ้างงานวางท่อระบายน้ำและบ่อพักสำเร็จรูปพร้อมฝาปิดเหล็กตะแกรง บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ ๙ จำนวน ๒๐๐ ท่อน (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง