วันที่
ชื่อเรื่อง
3  มี.ค. 2565
ซื้อชุดตรวจ ATK ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและเสริมสร้่างความเข้มแข็งในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่ที่มาฉีดวัคซีนและประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ฉีดวัคซีนเชิงรุก ๔ สูตร และการฉีดกระตุ้น เข็มที่ ๓) รพ.สต.สุมเส้า วันที่ ๓ มี.ค ๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการระบาดขอองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2565
ซื้อยา เวชภัณฑ์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมและรักษาโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin DiseaseLSD) ของ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่ที่มาฉีดวัคซีนและประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ฉีดวัคซีนกลุ่มประชาชนและนักเรียนชั้น ป.๔ ป.๖) รพ.สต.สุมเส้า วันที่ ๑๗ ก.พ. ๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก ฺBrother HL-2370DN และ HP CE285 ใช้ในกองคลัง อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2565
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป เพื่อซ่อมแซมถนนที่เกิดความชำรุดเสียหายในเขตปกครอง อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2565
จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลแบบเฉพาะแห่ง อบต.สุมเส้ากำหนด บ้านสุมเส้า หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๑๙ (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2565
จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลเสริมประปา บ้านสุมเส้า หมู่ที่ ๑๐ และหมู่ที่ ๑๒ (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ จัดทำอาหารกลางวัน เครื่องดื่ม และอาหารเย็น ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเปลี่ยนขยะเป็นเงินทองคุ้มครองชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (จังหวัดเชียงใหม่) วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง