วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง และ เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น เพื่อใช้ใน องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ใช้ในงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเชอร์ หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ ๑ ใช้ในงานสำนักงาน สำนักปลัด งานธุรการกองทุนขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุกน้ำ รหัส ๐๐๓ ๔๙ ๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน ของ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก Brother HL L๓๒๓๐CDN .ใช้ในสำนักปลัด ของ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2565
จ้างเหมาัดทำป้ายและแผ่นพับความรู้ ตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2565
จ้างจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและป้ายโครงการฯ ตามโครงการแบ่งปันอยยิ้มให้คครอบครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค (ถุงยังชีพ)และวัสดุเครื่องเขียน ตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2565
ซื้อชุดตรวจ ATK ตามโครงการแบ่งปันอยยิ้มให้คครอบครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และป้าย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและเสริมสร้่างความเข้มแข็งในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง