วันที่
ชื่อเรื่อง
22  เม.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถเก็บขยะ รหัส ๐๑๑ ๕๕ ๐๐๐๑ ทะเบียน ๘๓ ๔๒๕๑ อด จำนวน ๑ คัน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน และสเปรย์ฉีดยุง ตามโครงการรณรงค์พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ปลอดภัยจากไข้เลือดออก (เงินกองทุนฯ ครั้งที่ ๑) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
ซื้อถุงเครื่องอุปโภค บริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาผู้ติดเชื้อโควิด ๑๙ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์ โครงการตั้งจุดบริการประชาชนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเตือนจุดเสี่ยงป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึก HL L๒๓๗๐DN และ ตลับหมึก HP .ใช้ในกองคลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว เช่น แก้วน้ำพลาสติก ถุงขยะ น้ำยาล้างจาน เพื่อใช้ในกิจการงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น แฟ้มคลิบก้านยก กระดาษทำปกการ์ดสี ใช้ในกองคลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม ภายในอาคารสำนักงาน อบต.สมุเส้า (ตามแบบที่ อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายยินดีต้อนรับ ป้ายทำเนียบผู้บริหาร อบต.สุมเส้า ฯลฯ ของ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง