วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ค. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมว ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประจำรถกู้ชีพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบของ อบต.สุมเส้า จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างขุดลอกลำห้วยกุดตาเสาร์ บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ ๙ ระยะดำเนินการ ๖๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการน้ำหมักชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เช่น กากน้ำตาล ขวด ฯลฯ ตามโครงการน้ำหมักชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยืนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเปลี่ยนขยะเป็นเงินทองคุ้มครองชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฯ จัดทำเอกสารแผ่นพับใบความรู้ ตามโครงการรณรงค์พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ปลอดภัยจากไข้เลือดออก (เงินกองทุนฯ ครั้งที่ ๑) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฯ จัดทำเอกสารแผ่นพับใบความรู้ และป้ายรณรงค์ ตามโครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ด้วยทรายอะเบท สร้างเขตพื้นที่ปลอดโรคไข้เลือดออก (เงินกองทุนฯ ครั้งที่ ๑) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
ซื้อทรายอะเบท ชนิดที่มีฟอส ตามโครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ด้วยทรายอะเบท สร้างพื้นที่ปลอดโรคไข้เลือดออก (เงินกองทุนฯ ครั้งที่ ๑) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง