วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ค. 2564
ซื้อชุดเครื่องนอน ( ที่นอน หมอน ผ้าห่ม) ในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสถานที่กักกัน (Local Quarantine ) ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด ๑๙ จำนวน ๒๒ จังหวัด ของ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2564
ซื้อถุงเครื่องอุปโภคบริโภค สำหรับผู้เข้ากักตัวที่ศูนย์ปฏิบัติการสถานที่กักกัน (Local Quarantine) ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด ๑๙ จำนวน ๒๒ จังหวัด ของ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฯ อาหารกลางวัน อาหารว่าง ตามโครงการตั้งจุดบริการประชาชนตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดควบคุมสูงสุดเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ Covid ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฯ อาหารกลางวัน อาหารว่าง ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพจัดสาน ประจำงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฯ อาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ตะกร้าไม้ไผ่ เบ็ดปักคันนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพจักสาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการฝึกอบรม ตามโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ตะกร้าไม้ไผ่ เบ็ดปักคันนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฯ และเอกสารแผ่นพับใยความรู้ ตามโครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ด้วยทรายอะเบท สร้างเขตพื้นที่ปลอดโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
ซื้อยา เวชภัณฑ์ยากำจัดแมลงพาหนะนำโรค ตามโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรกรณีการระบาดของโรคลัมปี สกิน Lumpy skin DiseaseLSD โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฯ จัดทำเอกสารแผ่นพับใบความรู้ ตามโครงการรณรงค์พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ปลอดภัยจากไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง