วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ค. 2567
จ้างเหมาในการจัดขบวนแห่ของ อบต.สุมเส้า พร้อมนางรำและผู้ถือป้าย ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
จ้างเหมารถเครื่องเสียง ใช้ในขบวนแห่ ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
จ้างเหมารถพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งขบวนรถเทิดพระเกียรติ ร.๑๐ ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่พิธีเปิดงาน เช่น ดอกไม้ประดิษฐ์ ผ้า ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และป้ายโครงการฯ ตามโครงการคลองสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวาและวัชพืชน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ(ห้วยนาแคและห้วยคำแบ้) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
จ้างเหมารถแม็กโคร สำหรับกำจัดวัชพืชน้ำ ตามโครงการคลองสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวาและวัชพืชน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ(ห้วยนาแคและห้วยคำแบ้) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับกำจัดวัชพืช ตามโครงการคลองสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวาและวัชพืชน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ(ห้วยนาแคและห้วยคำแบ้) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
ซื้อต้นไม้ เช่น ต้นยางนา ต้นคูณ ต้นแคนา ฯลฯ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างห้องน้ำ (คสล.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงปอ หมู่ที่ ๔ กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒.๗๐ เมตร สูง ๒.๙๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างห้องน้ำ (คสล.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงยาง หมู่ที่ ๖ กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒.๗๐ เมตร สูง ๒.๙๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง