วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ม.ค. 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า,ไซริงค์พลาสติก,เข็มฉีดยา ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมว องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
จ้างเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
จ้างถมดินภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า ปริมาณดินถม ๒,๑๘๗ ลบ.ม. ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
ซื้อของรางวัลเล่นเกมส์ วัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งเวทีและจัดทำฐานเล่นกิจกรรม ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมประปาหมู่บ้้าน ในความรับผิดชอบของค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน เขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2567
ซื้อสารส้ม คลอรีน เพื่อใช้ในระบบประปาในความรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2567
จ้างงานก่อสร้างทางเชื่อมทางหลวงหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก จำนวน ๙ บ่อ ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๘ เมตร ลึก ๑ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง