วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เช่น ชุดยาสีฟัน แปรงสีฟัน ฟลูออไรด์วานิช ฯลฯ ตามโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพแก่เด็กปฐมวันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลสุมเส้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เงินกองทุนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้าย จัดทำคู่มือ อาหารกลางวัน อาหารว่าง ตามโครงการอบรมให้ความรู้การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เงินกองทุนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เช่น ชุดยาสีฟัน แปรงสีฟัน ไหมขัดฟัน ถุงผ้าฯ ตามโครงการอบรมให้ความรู้การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เงินกองทุนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
จ้างงานวางท่อระบายน้ำและบ่อพักสำเร็จรูปสำหรับท่อลอด บ้านดงยาง หมู่ที่ ๖ จำนวน ๒๐๐ ท่อน (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซม กั้นห้อง ผอ.กองช่าง และ ผอ.กองคลัง ในอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า (ตามแบบที่ อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
ซื้อชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน ให้กับเจ้าหน้าที่ ทีมกู้ชีพ กู้ภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก HP) ใช้ในกองการศึกษาฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
จ้างวางท่อระบายน้ำและบ่อพักสำเร็จรูปพร้อมฝาปิดเหล็กตะแกรง บ้านดงปอ หมู่ที่ ๔ จำนวน ๒๑๐ ท่อน (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อเป็นการรับรองในการตรวจสอบงบการเงิน การคลัง การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของ อบต.สุมเส้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง