วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านโนนสร้างคำ หมู่ที่ ๑๓ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๕๗.๒๐ ตารางเมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
จ้างจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่าง ป้ายโครงการฯ ตามโครงการอบรมทำอาหารไทย กลุ่มอาชีพ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการอบรม ตามโครงการทำอาหารให้กับกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ( ทำหมูสร่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่าง ป้ายโครงการฯ ตามโครงการอบรมทำขนมไทย กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๕ (ทำสาคูไส้หมู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการฝึกอบรม ตามโครงการอบรมทำขนมไทย กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๕ (ทำสาคูไส้หมู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร และกระดาษทำปก ใช้ในสำนักปลัด ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้ในกองสวัสดิการสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และป้าย ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้ ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
ซื้อต้นไม้ เช่น ต้นยางนา ต้นตะเคียนทอง ต้นสักทองฯ ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไท้ ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดินสืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง