วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ธ.ค. 2564
ซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และสเปรย์แอลกอฮอล์ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
ซื้อหน้ากากอนามัยและถุงมือทางการแพทย์ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงยาง โดยวิธีคัดเลือก
17  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ A4 ใช้ในงานของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สารส้ม คลอลีน ฯลฯ เพื่อบำบัดน้ำใช้อุปโภคภายในตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะตามหมู่บ้านในเขตพื้นที่ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2564
จ้างเหมา เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ของ อบต.สุมเส้า เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของ อบต.สุมเส้า (ค่าธรรมเนียมรายปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่ที่มาฉีดวัคซีนและประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 สูตรไขว้ ๔ สูตร ) ในเขตพื้นที่ รพ.สต.สุมเส้า วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ที่หอประชุม อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ ใช้ในงานของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit ATK เพื่อคัดกรองผู้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง