วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ม.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษี ประจำปี ๒๕๖๕ ของอบต.สุมเส้า จำนวน ๒๕ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ สำหรับติดถังขะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ผู้ใช้บริการเก็บขนขยะ ของ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2565
ซื้อชุดตรวจ ATK และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ฯลฯ ตามโครงการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (การระบาดระลอกที่ ๕) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่ที่มาฉีดวัคซีนและประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ฉีดวัคซีน สูตรไขว้ ๔ สูตร และฉีดกระตุ้นเข็มที่ ๓ ) ในเขตพื้นที่ รพ.สต.หนองแสนตอ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ในโครงการตั้งจุดบริการประชาชนป้องกันและลดอุบัติหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
จ้างจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่ที่มาฉีดวัคซีนและประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ฉีดวัคซีน สูตรไขว้ ๔ สูตร ) ในเขตพื้นที่ รพ.สต.สุมเส้า วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่ที่มาฉีดวัคซีนและประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉีดวัคซีน สูตรไขว้ 4 สูตร ) ในเขตพื้นที่ รพ.สต.สุมเส้า วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุทางการเกษตร เช่น เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ และเลื่อยตัดแต่งกิ่นไม้ เพื่อใช้ในการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ ภายใน อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน เช่นกระดาษ แฟ้มคลิบก้านยก เพื่อใช้ในสำนักงานของกองคลัง อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง สำหรับใช้ซ่อมแซมหลังคาอาคารศึกษาเรียนรู้ และประตูฟุตบอล ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง