วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ป้ายโครงการฯ และจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพจักสาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สาธิตการสานตะกร้าจากเส้นด้ายพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
ซื้อต้นร่วงผึ้ง ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
ซื้อธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และธงชาติ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ใช้ในการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ของ องค์กา่รบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการอบรมและฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพจักสาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สาธิตการสานตะกร้าจากเส้นด้ายพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
จ้างวางท่อระบบประปา ภายในหมู่บ้าน บ้านแพงศรี หมู่ที่ ๑๔ (ตามแบบและรายการ อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และป้ายโครงการฯ ตามโครงการคลองสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวาและวัชพืชน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ ห้วยนาแคและห้วยคำแบ้ บ้านสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2565
จ้างเหมารถแบคโฮ ลอกคลอง เพื่อกำจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ำ ตามโครงการคลองสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวาและวัชพืชน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ ห้วยนาแคและห้วยคำแบ้ บ้านสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เช่น ตาข่ายเชือก คราดฯ ตามโครงการคลองสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวาและวัชพืชน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ ห้วยนาแคและห้วยคำแบ้ บ้านสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด เช่น ไม้กวาดทางมะพร้าว ฯ ตามโครงการ ส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง