วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ย. 2565
ซื้อเครื่องวัดโลหิต เครื่องวัดออกซิเจน และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านเสริมสร้างความรู้สู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้าย อาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อกระเป๋าพร้อมเวชภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้าน ถุงมือและอุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว เครื่องพ่นหมอกควัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านห้วยวังโตน หมู่ที่ ๑๕ สายวังโตน-หนองนาไฮ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕,๔๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
ซื้อสเปรย์แอลกอฮอล์ ตามโครงการรณรงค์ตำบลสุมเส้าร่วมใจ สวใหน้ากากอนามัย ใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
ซื้อหน้ากากอนามัย ตามโครงการรณรงค์ตำบลสุมเส้าร่วมใจ สวมหน้ากากอนามัย ใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ป้องกหันโรคติดเชื้อไวรสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างขุดลอกรางระบายน้ำพร้อมก่อสร้างธนาคารน้ำ ทุก ๒๐ เมตร บ้านสุมเส้า หมู่ที่ ๑๙ ความยาวรวม ๒๕๕ เมตร ( ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างขุดลอกรางระบายน้ำพร้อมก่อสร้างธนาคารน้ำ ทุก ๒๐ เมตร บ้านสุมเส้า หมู่ที่ ๑ ความยาวรวม ๓๑๐ เมตร ( ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึก Brother HL ๒๓๗๐DN และ น้ำหมึกเติม Epson เพื่อใช้ในสำนักงานของกองคลัง องค์การ่บริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง