วันที่
ชื่อเรื่อง
3  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ งานบ้านงานครัว สำหรับใช้ในสำนักงานของ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะ รถบรรทุก ๖ ล้อ ทะเบียน ๔๐ ๐๒๓๒ อด จำนวน ๑ คัน ของ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่าง น้ำดื่ม สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่มาฉีดวัคซีนและประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ Sinovac เข็มที่ ๑ ที่ อบต.สุมเส้า วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและน้ำดื่ม สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่มาฉีดวัคซีนและประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เข็มที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหาร (ข้าวกล่อง) สำหรับเจ้าหน้าที่ที่มาฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ที่หอประชุมเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Kyocera รุ่น TASKalfa ๓๕๑๑i เพื่อใช้ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Kyocera รุ่น TASKalfa ๓๕๑๑i เพื่อใช้ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๑ สายโนนสะอาด ?บ้านนาส่อน ตอนที่ ๒ (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีคัดเลือก
29  ก.ย. 2564
ซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) พร้อมอุปกรณ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีคัดเลือก