วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2565
ซื้อหน้ากากอนามัย ๓ ชั้น ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไสรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในช่วงการแพร่ระบาด สายพันธุ์โอมิครอน BA.๔/ฺBA.๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวและระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๑ (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวและระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านสุมเส้า หมู่ที่ ๑ (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว เพื่อใช้ในสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฯ อาหารกลางวัน อาหารว่าง แผ่นพับใบความรู้ และจัดทำประกาศพร้่อมกรอบ โครงการหมู่บ้านสะอาด ปราศจากลูกน้ำยุงลาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการฯ อาหารกลางวัน อาหารว่าง และแผ่นพับใบความรู้ฯ ตามโครงการอบรมส่งเสริมการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนเพื่อควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน และอุปกรณ์ในการอบรม ตามโครงการอบรมส่งเสริมการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนเพื่อควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อทรายอะเบท และวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการหมู่บ้านสะอาด ปราศจากลูกน้ำยุงลาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อใช้ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฯ อาหารกลางวัน อาหารว่าง แผ่นพับ ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านเสริมสร้างความรู้สู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง