วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๑ สายภายในหมู่บ้าน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๔๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสุมเส้า หมู่ที่ ๑๒ สายเลียบห้วยนาแก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเจริญศรี หมู่ที่ ๑๐ สายวัดป่ารวมธรรม-วังบักหม้อ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๓๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ ๙ สายโนนหนามแท่ง-แพงศรี กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแสนตอ หมู่ที่ ๗ สายหนองแสนตอ-บ้านยาง ดงสัมพันธ์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดงปอ หมู่ที่ ๔ สายห้วยทับถ่าน-ถนนลาดยาง รอยพระบาท กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดงยาง หมู่ที่ ๖ สายดงยาง-โคกสว่าง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดงยาง หมู่ที่ ๖ สายดงยาง-ลานอ้อย กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสุมเส้า หมู่ที่ ๑ สายแพล้นปูน-บะกว้าง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
ซื้อสเปรย์แอลกอฮอล์ เครื่องวัดอุณหภูมิ น้ำยาฆ่าเชื้อ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในช่วงการแพร่ระบาดสายพันธุ์โอมิครอน BA.๔/BA.๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง