วันที่
ชื่อเรื่อง
1  เม.ย. 2565
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส ตามโครงการฉีดพ่นน้ำยาเชื้อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ Covid ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านโนนทับช้าง หมู่ที่ ๑๖ สายตะวันออกบ้าน (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านสงเปือย หมู่ที่ ๓ สายรอบบ้าน (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านสหนองผือน้อย หมู่ที่ ๘ สายหนองผือ-ป่าช้า กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำตรายางชื่อตำแหน่งบุคคล และ ตรายาง อบต.สุมเส้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพหานะ กฉ ๔๖๖๑ อด รหัส ๐๐๑ ๔๘ ๐๐๐๑ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว เช่น ผ้าต่วน สำหรับใช้ในงานกิจกรรม ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในกองคลัง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า เช่น กระดาษ เอ๔ แฟ้มคลิบก้านยก คลิบดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๑ ภายในหมู่บ้าน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหนองนาไฮ หมู่ที่ ๒ สายหลังวัดเทพจินดา (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง