วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว ใช้ในสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ทะเบียน ๔๐-๐๒๓๒ อด รหัส ๐๐๑ ๕๐ ๐๐๐๒ (รถบรรทุก ๖ ล้อ ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ใช้ในสำนักปลัด ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
ซื้อชุดตรวจสารเสพติด (ยาบ้า) ในปัสสาวะ เพื่อใช้ตรวจสารเสพบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างฐานเสาธงประดีบข้างถนน พร้อมติดตั้ง ตามโครงการเตรียมการพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถโปรดให้หม่อมหลวงสราลี กิตติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดป่ารวมธรรม ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ๋็ญ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2565
ซื้อธงพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ธงชาต และเสาธงไม้ ตามโครงการเตรียมการพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถโปรดให้หม่อมหลวงสราลี กิตติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดป่ารวมธรรม ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ๋็ญ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลุสมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Kyocera รุ่น TASKalfa ๓๕๑๑i เพื่อใช้ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนทับช้าง หมู่ที่ ๑๖ สายโนนทับช้าง-ถนนลาดยาง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนสร้างคำ หมู่ที่ ๑๓ สายโนนสร้างคำ-สนามไก่ชน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๙๔๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง