วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ ๙ สายโนนหนามแท่ง-หนองบัวบาน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดงปอ หมู่ที่ ๔ สายดงปอ-ศาลาแดง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดงยาง หมู่ที่ ๖ สายดงยาง-ห้วยวังโตน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ในอาคารสำนักงานและงานป้องกันฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และกรอบรูปหลุยส์ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวงในสมเด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
ซื้อธงพระปรมภิไธย ส.ก. และธงชาติ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนี พันปีหลวง ในสมเด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
ซื้อสมุดลงนาม ผ้าต่วนสีฟ้า สีขาว และวัสดุอื่นๆ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวงในสมเด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
ซื้อต้นทองอุไร ตามโครงการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
จ้างขุดลอกคลองดักน้ำฝนอ่างเก็บน้ำวังเดือนห้า บ้านสุมเส้า หมู่ที่ ๑ ระยะทางรวม ๕๔๓ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง