วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ม.ค. 2567
จ้างขุดลอกลำห้วยนาเลิงเชือก บ้านเจริญศรี หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ลึก ๓ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
จ้างขุดลอกวัชพืชลำห้วยหินบึก บ้านดงยาง หมู่ที่ ๖ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑,๒๕๐ เมตร ลึก ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ๓ ตู้ เพื่อใช้ในองค์การ่บริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้พลาสติก เพื่อใช้ในกิจกรรม งานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2567
จ้างขุดลอกวัชพืชห้วยวังหมื่น บ้านหนองแสนตอ หมู่ที่ ๗ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ลึก ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถเก็บขยะ ทะเบียน ๘๓ ๔๒๕๑ อด รหัส ๐๑๑ ๕๕ ๐๐๐๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ในการจัดกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ณ หนองน้ำสาธารณประโยชน์ บ้านหนองแสนตอ ม.๗ ตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึกเครื่องพิมพ์ ใช้ในกองคลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ทางการแพทย์ประจำรถกู้ชีพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ทางเชื่อมเข้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง