วันที่
ชื่อเรื่อง
9  พ.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และป้ายโครงการฯ ตามโครงการส่งเสริมการใช้น้ำหมัก EM เพื่อส่งเสริมการทำเกษตรเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2567
ซื้อหัวเชื้อน้ำหมัก EM และวัสดุอถปกรณ์ ในการจัดโครงการส่งเสริมการใช้น้ำหมัก EM เพื่อส่งเสริมการทำเกษตรเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก และเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ขนาดจอไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว เพื่อใช้ในสำนักปลัด งานป้องกันฯ และงานส่งเเสริมการเกษตร ของ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction เพื่อใช้ในสำนักปลัด งานป้องกันฯ และงานส่งเเสริมการเกษตร ของ อบต.สุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง และเครื่องตัดแต่งกิ่งพุ่ม เพื่อใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
ซื้อสารส้ม คลอรีน เพื่อใช้ในระบบประปาหมู่บ้าน ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้าย จัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม อาหารเย็น ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักภาพของบุคลากรท้องถิ่นในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดการชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดความยั่งยืน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๒๓ ถึง ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2567
จ้างเหมาพาหนะเดินทาง (รถทัวร์) ไป - กลับ อุดร - ระยอง ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักภาพของบุคลากรท้องถิ่นในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดการชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดความยั่งยืน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๒๓ ถึง ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน และของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักภาพของบุคลากรท้องถิ่นในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดการชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดความยั่งยืน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๒๓ ถึง ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2567
ซื้อตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบานเลื่อน และตู้เก็บเอกสารเป็นตู้ใส่แฟ้ม ๔๐ ช่อง ชนิดเหล็ก เพื่อใช้เก็บเอกสารในสำนักปลัด ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง