วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนทับช้าง หมู่ที่ ๑๖ สายโนนทับช้าง-ถนนลาดยาง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนสร้างคำ หมู่ที่ ๑๓ สายโนนสร้างคำ-สนามไก่ชน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๙๔๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๑ สายภายในหมู่บ้าน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๔๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสุมเส้า หมู่ที่ ๑๒ สายเลียบห้วยนาแก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเจริญศรี หมู่ที่ ๑๐ สายวัดป่ารวมธรรม-วังบักหม้อ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๓๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ ๙ สายโนนหนามแท่ง-แพงศรี กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแสนตอ หมู่ที่ ๗ สายหนองแสนตอ-บ้านยาง ดงสัมพันธ์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดงปอ หมู่ที่ ๔ สายห้วยทับถ่าน-ถนนลาดยาง รอยพระบาท กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดงยาง หมู่ที่ ๖ สายดงยาง-โคกสว่าง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดงยาง หมู่ที่ ๖ สายดงยาง-ลานอ้อย กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง