วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ธ.ค. 2565
ซื้อปูนขาวฆ่าเชื้อโรค ตามโครงการเผ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2565
ซื้อปูนขาว ยาฆ่าเชื้อ ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน บุนวม มีท้าวแขนและล่อเลื่อน ใช้ในกองคลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเจริญศรี หมู่ที่ ๑๐ สายวังบักหม้อ-หนองแสง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองนาไฮ หมู่ที่ ๒ สายหนองนาไฮ-โศกหมู กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๑ สายวังตะลาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ของกองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ ๙ สายโนนหนามแท่ง-ห้วยทับถ่าน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๕๐ เมตร (ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุมเส้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง